Podmienky účasti v súťaži

Podmienky účasti v súťaži na sociálnych sieťach značky hankofoto

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na aktuálnej súťaži spoločnosti Mgr. Veronika Hanková hankofoto a Mgr. Ivan Hanko hankofoto, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor Súťaže

(ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Mgr. Veronika Hanková verahanko

Sídlo: Za priepasťou 654/78, 972 11 Lazany

IČO: 52 557 910

DIČ: 1079114806

Zapísaný v živnostenskom registri Mestského úradu Prievidza, č. 340-43610

Obchodné meno: Mgr. Ivan Hanko hankofoto

Sídlo: Za priepasťou 654/78, 972 11 Lazany

IČO: 45 879 761

DIČ: 1046778953

Zapísaný v živnostenskom registri Mestského úradu Prievidza, č. 340-43610

2. Termín konania súťaže

Termín konania súťaže na sociálnej sieti Facebook (resp. Instagram, resp. oboch) (ďalej len „sociálnych sieťach“) bude vždy upresnený v znení: Súťaž sa uskutoční v období od XX do XX.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba, ktorá bude v čase účasti na súťaži staršia ako 18 rokov. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Organizátora a osoby s fiktívnymi profilmi alebo s profilmi tretích strán.

4. Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnení účastníci súťaže boli fanúšikmi (v prípade siete Facebook), respektíve sledovateľmi (v prípade Instagramu) Organizátora na sociálnej sieti. Zapojiť do súťaže sa môžu pomocou funkcie „komentovať“ pod súťažným príspevkom, v ktorom zverejnia obsah uvedený v popise súťaže (odpoveď na súťažnú otázku, vyjadrenie názoru, nahratie fotografie). Tento obsah nesmú odstrániť až do výberu výhercov.

Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom na zverejnenie víťaza a zaslanie výhry. Obsah súvisiaci so zapojením sa do súťaže Organizátora môže byť zverejnený na sociálnych sieťach a webových stránkach Organizátora. Súhlas so zverejnením mena účtu na sociálnej sieti bude overený správou na sociálnej sieti. Účastník zapojením do súťaže vyhlasuje, že žiadna tretia strana nevlastní práva na obsah zverejnený na stránke Organizátora na sociálnych sieťach Facebook, a v prípade, že si naň tretia strana uplatní nárok, poskytne účastník Organizátorovi náhradu za takto vzniknutú škodu.

Účastníci nesú výhradnú zodpovednosť za obsah zverejnený na sociálnych sieťach Organizátora v súvislosti so súťažou. Obsah nesmie byť urážlivý voči iným používateľom alebo tretím stranám a nesmie nijakým spôsobom očierňovať, alebo obťažovať iných používateľov alebo tretie osoby, spôsobovať im škodu alebo porušovať ich (iné) práva (predovšetkým osobné, autorské a vedľajšie autorské práva), propagovať tretie strany (formou odkazov na iné webové lokality, textov a/alebo obrázkov), ani obsahovať nemravné, obscénne, pornografické, výhražné, násilné, rasistické alebo diskriminujúce prvky.

5. Výhra

Výhra v súťaži bude špecifikovaná v popise súťažného príspevku. Organizátor ju prerozdelí pod podmienkou splnenia všetkých predpokladov pre udelenie výhry (správna odpoveď na otázku, nahratie fotografie, …).

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov Organizátorom spomedzi platne prihlásených účastníkov súťaže, ktorí správne odpovedia na súťažnú otázku uvedenú v popise súťaže v príspevku, vyjadria svoj názor, resp. zašlú požadovaný obsah.

Výherca (resp. výhercovia) bude o výhre informovaný pomocou komentára na sociálnej sieti alebo v samostatnom príspevku alebo správou. Výherca je povinný nahlásiť Organizátorovi súťaže údaje o trvalom bydlisku, meno a priezvisko najneskôr do 7 dní od obdržania správy alebo uverejnenia príspevku na sociálnej sieti. Ak výherca v tomto termíne nenahlási potrebné údaje, stráca nárok na výhru a výhra prepadá. Organizátor v takomto prípade žrebovanie zopakuje. Výhra je neprenosná a nie je možné ju vymeniť. Výherca nemá právo výhru súdne vymáhať alebo požadovať peňažné plnenie.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

V prípade účasti v súťaži na sociálnych sieťach Organizátora budú spracovávané osobné údaje, ktoré súťažiaci v súvislosti s účasťou v súťaži zverejnili, a ktoré sú potrebné na realizáciu súťaže a identifikáciu oprávneného účastníka, na oboznámenie o výhre a jej určenie i zaslanie. Spracovanie údajov prebehne v momente účasti, a to v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (z angl. „General data protection regulation – GDPR“) na účely súvisiace s účasťou v súťaži, jej realizáciou a riadením, ktoré sú opísané vyššie. K prenosu údajov dôjde len v prípade, ak je prenos potrebný na realizáciu súťaže (napr. odovzdanie ceny).

Osobné údaje víťazov budú vymazané po uplynutí 3 rokov od konca roka, v ktorom sa súťaž uskutočnila. Údaje nie je možné vymazať skôr, aby v prípade právnych sporov bolo možné vyhľadať súťažné príspevky. Je potrebné dbať nato, že obsah, ktorý v rámci účasti súťažiaci zverejnili, je spojený s menom ich účtu a ich profilom na sociálnych sieťach a bude k nemu natrvalo možné získať prístup prostredníctvom stránky na sociálnych sieťach. V prípade potreby môžu súťažiaci upraviť nastavenia viditeľnosti ich profilu na sociálnych sieťach. Viac informácií o zásadách ochrany a bezpečnosti osobných údajov Organizátora, ako aj o vašich právach týkajúcich sa ochrany osobných údajov, nájdete na webovej stránke Organizátora: https://blog.hankofoto.sk/domov/zasady-ochrany-osobnych-udajov/.

9. Vylúčenie a zmeny

V prípade porušenia týchto podmienok účasti má Organizátor súťaže právo daného účastníka neskôr zo súťaže vylúčiť. Toto ustanovenie predovšetkým platí, ak účastník nemá oprávnenie na účasť, ak poskytol nepravdivé informácie, prípadne ak zverejnil na stránke Organizátora na sociálnych sieťach obsah, ktorý je v rozpore s týmito podmienkami. Organizátor má právo takýto obsah zmazať bez predchádzajúceho oznámenia. Ak je vylúčeným účastníkom už vylosovaný výherca, výhra mu môže byť odobratá. Náhradné losovanie už neprebehne. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek predčasne ukončiť súťaž, a to bez ohľadu na termín jej ukončenia, čiastočne alebo v celom rozsahu, alebo ju v jej priebehu pozmeniť, ak by technické (napr. počítačový vírus, manipulácia, chyby softvéru alebo hardvéru) alebo právne dôvody neumožňovali zaručenie riadnej realizácie súťaže.

10. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná so spoločnosťou Facebook a nie je so spoločnosťou Facebook inak spojená.

Otázky, komentáre alebo sťažnosti týkajúce sa Súťaže adresujte Organizátorovi emailom na: info@hankofoto.sk. Účinnosť podmienok účasti zostáva nezmenená aj v prípade, že obsahujú neplatné ustanovenia. Všetky právne spory týkajúce sa podmienok účasti alebo súťaže budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky podľa práva Slovenskej republiky.

V Prievidzi, dňa 01.12.2020